สสจ.ลำพูน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

โปรแกรมติดตามเครื่องมือทางการเงิน HMONEY


Total Performance Score

เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง

Total Performance Score จ.ลำพูน

PlanFin

แผนการเงินการคลัง

Plan Fin จ.ลำพูน

Finacial Risk & Effciency Score

ดัชนีวัดผลความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง 7 ระดับ

Finacial Risk & Effciency Score จ.ลำพูน

Hospital Group Ratio

ดัชนีเปรียบเทียบค่ากลางด้านการเงินการคลังหน่วยบริการ

Hospital Group Ratio จ.ลำพูน

Unit Cost

ดัชนี้วัดผลด้านประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

Unit Cost จ.ลำพูน